Kurzy angličtiny pro děti

Nabízíme Angličtinu pro předškoláky, celý 1. i 2. stupeň i pro žáky středních škol.

 • kurzy mají posloužit všem dětem, kteří potřebují učivo probrané ve škole procvičit, upevnit, popř. rozšířit; proto bude výuka ve všech kurzech probíhat v souladu s učivem základní školy, resp. bude korespondovat s týdenními plány výuky v ZŠ

 • naší snahou je procvičit s žáky všechny dovednosti - poslech, mluvení (1. a 2. třída), u starších žáků též psaní a čtení

 • žáci nepotřebují žádnou učebnici, budou pracovat s pracovními listy poskytnutými centrem, interaktivní tabulí, kopírovatelnými materiály vytvořenými lektory, zjednodušenou četbou apod.

 • důraz je kladen na střídání jednotlivých aktivit, aby děti výuka zaujala a bavila

 • lekce budou vedeny zkušenými lektory s dlouholetou praxí ve školství

 • přihlásit se můžete zde, ceník zde

Angličtina - předškoláci a 1. třída

Tento kurz je veden zábavnou formou, pozornosti se dostává aktivitám, které děti baví - zpívá se a hrají se hry.

Angličtina - 2. a 3. třída

 • výuka je založena na hře, budeme se věnovat činnostem, které jsou dětem blízké a baví je - malují, zpívají, komunikují spolu, pohybují se, sledují pohádky, opakují a memorují základní fráze a věty
 • děti již umí číst a psát, proto se v hodinách věnuje větší pozornost práci s jednoduchými texty; lektoři také postupně zařazují do výuky psaní jednoduchých anglických slov, vysvětlí dětem principy hláskování a usnadňují dětem zvládnutí odlišné písemné a mluvené podoby jazyka, opakují a memorují základní fráze a věty
 • do výuky budou zařazovány hry, říkadla a písničky
 • cílem je upevnit slovní zásobu na určité téma, popř. znalosti rozšířit o nová slovíčka
 • naší snahou bude děti motivovat, aby získaly důvěru ve vlastní schopnost komunikovat v cizích jazyce

Angličtina - 4. třída

 • budeme se věnovat činnostem, které jsou dětem blízké a baví je
 • v tomto věku dělají děti v angličtině velké pokroky, naší snahou bude děti motivat, aby získaly důvěru ve vlastní schopnost komunikovat v cizích jazyce
 • cílem je upevnit slovní zásobu na určité téma, popř. znalosti rozšířit o nová slovíčka
 • do výuky jsou zařazovány hry, říkadla a písničky
 • střídání jednotlivých aktivit umožní dětem procvičit si dovednosti - čtení, psaní, poslech, mluvení

Angličtina - 5. třída

 • hodiny budou vedeny zábavnou formou, naším cílem je přirozený projev, rozvoj slovní zásoby a porozumění textu i mluvenému slovu
 • v tomto věku mají děti základní slovní zásobu a znalosti gramatiky ze školní výuky a potřebují se naučit je aktivně a s porozuměním používat; budeme se snažit, aby se děti naučily reagovat v různých situacích běžného života
 • osvojování anglických frází

Angličtina - 6. třída

 • naším cílem je přirozený projev, rozvoj slovní zásoby a porozumění textu i mluvenému slovu
 • v tomto věku mají děti základní slovní zásobu a znalosti gramatiky ze školní výuky a potřebují se naučit je aktivně a s porozuměním používat; budeme se snažit, aby se děti naučily reagovat v různých situacích běžného života

Angličtina - 7. třída

 • naším cílem je přirozený projev, rozvoj slovní zásoby a porozumění textu i mluvenému slovu
 • v tomto věku mají děti základní slovní zásobu a znalosti gramatiky ze školní výuky a potřebují se naučit je aktivně a s porozuměním používat; budeme se snažit, aby se děti naučily reagovat v různých situacích běžného života a postoupily na pokročilejší úroveň znalostí jazyka

Angličtina - 8. třída

 • procvičíme učivo probrané ve škole, gramatiku probíráme v kontextu, procvičíme poslechem, v dialozích 
 • budou zařazeny různorodé materiály - hry, články, poslech rodilých mluvčí atd.
 • prohlubování školních znalostí

Angličtina - 9. třída

 • procvičíme učivo probrané ve škole, gramatiku probíráme v kontextu, procvičíme poslechem, v dialozích
 • budou zařazeny různorodé materiály - hry, články, poslech rodilých mluvčí, četba atd.
 • prohlubování školních znalostí

Angličtina - konverzace pro 2. stupeň ZŠ

 • procvičování projevu, interakce, snaha o plynulou řeč
 • naším cílem je přirozený projev, rozvoj slovní zásoby a porozumění mluvenému slovu
 • v tomto věku mají děti základní slovní zásobu a znalosti gramatiky ze školní výuky a potřebují se naučit je aktivně a s porozuměním používat; budeme se snažit, aby se žáci naučili reagovat v různých situacích běžného života a postoupili na středně pokročilou úroveň znalostí jazyka

Angličtina - opakování gramatiky pro střední školy

 • opakování, procvičování a prohlubování školních znalostí anglické gramatiky
 • práce s texty