Podmínky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

  • Vyplněním přihlášky a jejím odesláním souhlasíte s tím, že údaje uvedené v přihlášce může Vzdělávací centrum Eden (Ke Škole 1388, 25210 Mníšek pod Brdy) uchovávat pro interní potřebu (podle zákona č. 101/2000 Sb). S poskytnutými daty budeme zacházet zodpovědně v souladu s GDPR.

  • Ve zpětném potvrzení Vaší přihlášky zašleme e-mailem rezervaci v kurzu a fakturu pro uhrazení celé částky. Přihláška se stává platnou až po uhrazení celé částky. Odesláním přihlášky jste přihlášeni na jedno pololetí školního roku. Jako variabilní symbol při převodu na účet uvádějte číslo faktury.

  • Pokud lekce odpadne (např. z důvodu nepřítomnosti lektora), bude nahrazena. Změny v rozvrhu budou včas oznámeny s návrhem náhradních termínů. Po třech po sobě jdoucích omluvených absencí vracíme za tyto lekce peníze.

  • Minimální počet studentů ve skupině je 3, pokud skupina nedosáhne minim. počtu, kurz nebude otevřen. 

  • Děti nosí na výuku nezbytné pomůcky (např. sešit, pero, pastelky, nůžky - vybavený penál). Po skončení lekce děti odcházejí na vlastní zodpovědnost z centra Eden.

  • Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, zaplatíte přiměřenou ceníkovou  částku.

  • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nezaručují přijetí na střední školy.

  • Žákem Centra Eden se stávate po zaplacení ceníkové částky. Pokyny k zaplacení Vám pošleme e-mailem po vyplnění přihlášky.

  • Za omluvenou individuální lekci 24 hodin předem vracíme celou částku. Ve skupinovém kurzu vracíme peníze za 3 po sobě omluvené hodiny.

  • Žáci Vzdělávacího Centra Eden jsou zodpovědní za své věci během vyučovací lekce.