Podmínky

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

  • Vyplněním přihlášky a jejím odesláním souhlasíte s tím, že údaje uvedené v přihlášce může Vzdělávací centrum Eden (Ke Škole 1388, 25210 Mníšek pod Brdy) uchovávat pro interní potřebu (podle zákona č. 101/2000 Sb). S poskytnutými daty budeme zacházet zodpovědně v souladu s GDPR.

  • Ve zpětném potvrzení Vaší přihlášky zašleme e-mailem rezervaci v kurzu.  Odesláním přihlášky jste přihlášeni na jedno pololetí školního roku. Jako variabilní symbol při převodu na účet uvádějte číslo faktury.

  • Pokud lekce odpadne (např. z důvodu nepřítomnosti lektora), bude nahrazena. Změny v rozvrhu budou včas oznámeny s návrhem náhradních termínů. Po třech po sobě jdoucích omluvených absencí vracíme za tyto lekce peníze.

  • Minimální počet studentů ve skupině je 3, pokud skupina nedosáhne minim. počtu, kurz nebude otevřen. 

  • Děti nosí na výuku nezbytné pomůcky (např. sešit, pero, pastelky, nůžky - vybavený penál). Po skončení lekce děti odcházejí na vlastní zodpovědnost z centra Eden.

  • Pokud se přihlašujete do již probíhajícího kurzu, zaplatíte přiměřenou ceníkovou  částku.

  • Přípravné kurzy na přijímací zkoušky nezaručují přijetí na střední školy.

  • Žákem Centra Eden se stáváte po zaplacení ceníkové částky. Pokyny k zaplacení Vám pošleme e-mailem.

  • Za omluvenou individuální lekci 24 hodin předem vracíme celou částku. Ve skupinovém kurzu vracíme peníze za 3 po sobě omluvené hodiny.

  • Žáci Vzdělávacího Centra Eden jsou zodpovědní za své věci během vyučovací lekce.